Gizlilik ve Güvenlik

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (KVKK) 10 maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ilgili kişi olarak tarafınıza, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarınız konusunda bilgi vermek/ bilgilendirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş (Şirket) olarak, kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20 maddesine ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 maddesine uygun şekilde, aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ve ölçülü olarak işlemekte, işlediğimiz bu kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği
Siz müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından, 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş (Şirket) “Veri Sorumlusu” olup, iletişim bilgilerimiz aşağıdadır.
Adres : N. Akar Mah. 1404 Sok. No:16 Balgat Çankaya Ankara
Telefon : 03122952525
E-Posta: incekaralar@hs02.kep.tr

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, sizlere ait kimlik, iletişim, lokasyon, mesleki deneyim ve unvan, müşteri işlem, finansal, pazarlama, işlem güvenliği (IP adresi bilgileri), görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, kendi isteğinizle
paylaşmaya karar verdiğiniz ve alenileştirdiğiniz kişisel bilgiler, talep ve şikâyetlerden oluşan kişisel verilerinizi,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  Katalog, teknik özellik ve tekliflerin paylaşılması,
  Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
  Demo süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

 • Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi kapsamında;
  Kurulum, montaj, aplikasyon, eğitim, bakım, onarım süreçlerinin takibi,
  Üretici güvenlik uygulamalarının takibi,
  Cihaz envanterlerinin takibi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi kapsamında;
  Talep, memnuniyet, öneri, itiraz ve şikâyetlerin kayıt altında tutulması, ölçülmesi, analizi, sonuçlandırılması ve raporlanması,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  Müşteri ilişkileri yönetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi kapsamında;
  Ürün ve hizmetlerimiz karşılığında, sevk irsaliyesi ve faturalandırma işlemlerinin yapılabilmesi, sözleşmesel ilişki kapsamında, finans ve muhasebeye yönelik işlerin yürütülmesi,

 • Ürün, hizmet, satın alma, ithalat ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında;
  Ürün ve hizmetlerimize ilişkin iç/dış satın alma (tedarik etme) süreçlerinin, ithalat ve lojistik faaliyetlerinin ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  Ürün ve hizmetlerimize ilişkin sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Eğitim faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  Ürün ve hizmetlere yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sertifikalandırılması,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında;
  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, mevzuattan doğan işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülükler nedeniyle bilgi verilmesi,

 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi kapsamında;
  Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Denetim/ Etik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
  Denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini kapsamında;
  İşyerinin güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması

amaçlarıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK’nın 5/2(a) maddesi), sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK’nın 5/2(c) maddesi), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ( KVKK'nın 5/2 (ç) maddesi), ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (KVKK’nın 5/2(d) maddesi), bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK’nın 5/2(e) maddesi), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK’nın 5/2(f) maddesi), hukuki sebeplerine dayanarak işleyebilmektedir.

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, teklif ve katalogların tarafınızla paylaşılması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, marka yönetimi ve iletişim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerin yapılması (haber, bülten, gazete, röportaj, tanıtım, duyuru, anket, özel/önemli gün kutlamaları, etkinlik davetiyeleri, mektup, sertifika, kartpostal, kurumsal tanıtım dokümanları),
 • Dijital medya faaliyetleri kapsamında, internet reklamları, şirketimize ait web siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden pazarlama iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetleri, organizasyon/etkinlik yönetimi kapsamında (kongre, fuar, seminer, sempozyum, workshop, demo, bilimsel ve eğitsel toplantılar) davet ve etkinliklerin planlanması, duyurulması, yönetimi ve icrası,
 • Hediye ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış, satış sonrası hizmet ve pazarlama analiz faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon ve profilleme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çerez kullanılması, tercihlerinize ve kullanıcı alışkanlıklarınıza yönelik size özel ürünlerin sunulması,
 • İletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kurgulanması, marka algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

amaçlarıyla, KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız alınarak ve bu hukuki sebebe dayanılarak işlenebilmektedir.

 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK 8 ve 9 madde kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan ve aşağıda belirlenen alıcı gruplarına/ 3 kişilere aktarılabilmektedir.

Ayrıca, Şirket söz konusu kişisel verilerinizi;

 • Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, İYS sistemine,
 • Ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, hizmet alınan yahut hizmet verilen grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize,
 • Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (Acente, ajans, matbaa ve dijital baskı merkezi,anket firması, banka, organizasyon firması, kongre ve fuar merkezi, finans kuruluşu, denetleme, hukuk, avukat, sigorta, güvenlik, nakliye ve kargo, dağıtım) alınması amacıyla, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web destek, arama motoru araçları) sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Üretici güvenlik uygulamalarının takibi amacıyla, temsilcisi olduğumuz yurt içi ve yurt dışı üretici, firmalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya kanuni yükümlülükler sebebiyle bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde, ilgili üçüncü kişilere,

aktarabilmekte ve paylaşabilmektedir.

 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Veri Sorumlusu olarak, söz konusu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve hukuki sebeplerine dayanarak ve 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin teklif, teknik bilgi ve katalog talep edilmesi kanalıyla,
 • Şirketimiz adına faaliyette bulunan satış, satış sonrası hizmet ve pazarlama ağında görev alan saha çalışanlarımız kanalıyla,
 • İş faaliyetleri ile ilgili form, tutanak, anket, rapor, talep, bildirim, eğitim ve demo faaliyetleri kanalıyla,
 • Şirketimize ait internet sitelerimiz, reklam verdiğimiz internet siteleri, mobil uygulamalarımız, tüm çevrim içi mecralar kanalıyla,
 • Sosyal medya hesapları ve arama motorları kanalıyla,
 • Sponsorluk faaliyetleri, organizasyon/etkinlik yönetimi kapsamında (kongre, fuar, seminer, sempozyum, workshop, demo, bilimsel ve eğitsel toplantılar) davet ve etkinliklerin planlanması, kayıtların oluşturulması, etkinlik değerlendirme ve talep formları ve etkinlik süresince fotoğraf, video vb. çekimi kanallarıyla,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar (tanıtım, katalog, talep, teklif, haber, bülten, gazete, röportaj, kampanya, duyuru, anket, özel/önemli gün kutlamaları, davetiye, on-line kayıt formu, etkinlik talep ve değerlendirme formları) kanalıyla,
 • Şirket faaliyetlerimize yönelik gönderilen mesajları (SMS, multi medya mesajları, whatsapp, messenger, Skype vb.) kapsayan her türlü iletişim araçları kanalıyla,
 • Şirketimize ait santrallerimiz/operatörlerimiz/şirket çalışanlarımız kanalıyla yapılan telefon aramaları vasıtasıyla,
 • İş faaliyetleri kapsamında üçüncü kişiler kanalıyla,
 • Tarafınızca kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden,
 • Şirketimize giriş-çıkış kayıtları ve İşyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar kanalıyla,
 • Fiziksel veya elektronik ortamda ilettiğiniz yazılı belgeler yoluyla

sözlü, yazılı, elektronik, kamera ve mobil uygulamalar, aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

5) Kanun’un 11 Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVKK madde 11 uyarınca; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 7 Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6698 Sayılı Kanun’un 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı veya mobil imzanızla, incekaralar@hs02.kep.tr elektronik posta adresine iletmeniz veya şirketimiz "Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No: 16 Balgat / Çankaya/ Ankara" adresine şahsen yazılı olarak veya noter vasıtasıyla başvurmanız durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket tarafından talep edilebilir.

 

 

Tekif İstek Formu

Teklif listenizde hiç ürün yok!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, veri sorumlusu İncekaralar tarafından hazırlanan; kişisel verilerimin nasıl işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile haklarım konusunda bilgi içeren Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum.

Müşteri Açık Rıza Beyanı'nda belirtilen kişisel verilerimin, yine müşteri açık rıza beyanında yer alan işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu,
Ticari Elektronik İleti Onay Metni'nde düzenlendiği şekilde, 6563 sayılı Elektronik Ticari İletilerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında tarafınıza ilettiğim iletişim bilgilerime, ticari elektronik ileti gönderilmesine,